Algemene Voorwaarden vanaf 1 september 2019

Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit de context het tegendeel blijkt:

Algemene voorwaarden betekent onderhavige algemene voorwaarden.
Dag betekent kalenderdag
Digitale inhoud betekent gegevens die in digitale vorm geproduceerd en/of geleverd worden
Overeenkomst op afstand betekent een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Moofie/Het product betekent het product Moofie en alle daarbij behorende software en uitbreidingen die verkocht worden door ondernemer, al dan niet via de webshop op www.moofie.nl.
Ondernemer is de onderneming Fittebedrijven.nl. Fittebedrijven.nl is bij de kamer van Koophandel ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57174938. Moofie is als handelsnaam ingeschreven als onderdeel van de onderneming Fitebedrijven.nl.
Klant betekent elke rechtspersoon die een overeenkomst aangaat of aan wil gaan met ondernemer.
Partijen zijn de ondernemer en de klant.
Website betekent de website van Moofie, zijnde www.moofie.nl

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer, voor wat betreft verkoop van Moofie(s), en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen partijen, voor wat betreft verkoop van Moofie(s).
 2. Indien de klant eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met ondernemer van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, worden die algemene voorwaarden door ondernemer niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van ondernemer, tenzij nadrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.
 3. Onze Algemene Voorwaarden zijn door klant gratis op te vragen. Stuur daarvoor een mail naar info@moofie.nl of kijk op onze website.
 4. Door onze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat de klant instemt met alle rechten en plichten zoals die op onze website staan.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Ondernemer mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. Dit wordt binnen een redelijke termijn aan klant gecommuniceerd. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die ondernemer aangeeft.

Artikel 2 – Aanbiedingen/offertes

 1. Indien een aanbieding/offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Alle aanbiedingen/offertes van ondernemer zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door ondernemer ook binnen 7 dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daarbij ook inbegrepen een aanvaarding per e-mail). Ondernemer is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Als de klant via e-mail een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de klant een bestelbevestiging per e-mail ontvangt definitief. Als de klant via de website een bestelling plaatst, dan is de bestelling op het moment dat de klant op de bestelknop drukt definitief. Op het moment dat de klant een bevestiging per e-mail ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.
 4. Leverings- en garantievoorwaarden staan in deze Algemene Voorwaarden. De klant dient hiervan kennis te hebben genomen alvorens de bestelling definitief te plaatsen.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op geleverde zaken.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 7. In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, folders, website, prijslijsten, websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor ondernemer nooit bindend.
 8. De foto’s op de website komen grotendeels overeen met onze producten. Wijkt een afbeelding of kenmerk toch af van het daadwerkelijke product? Dan is ondernemer niet aansprakelijk.
 9. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke afspraken zijn opgaven van maten, gewichten en overige gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen.

Artikel 3 – Prijs

 1. Alle door ondernemer gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
 2. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door ondernemer aangegeven prijzen altijd exclusief btw, exclusief invoerrechten en andere heffingen, belastingen en accijnzen, exclusief verzendkosten, exclusief kosten van verzekering.
 3. Tenzij anders overeengekomen komen bij levering binnen Nederland de kosten van transport en verzekering voor rekening van klant.
  Bij levering buiten Nederland vindt, tenzij anders overeengekomen, levering plaats ex-works.
 4. Ondernemer is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen en dergelijke.
 5. Ondernemer is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4 – Betaling

 1. Ondernemer is te allen tijde gerechtigd van de klant zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ondernemer afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met de klant.
 3. In geval van betalingsverzuim is ondernemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.
 4. Alle betalingen moeten geschieden op een door ondernemer aangewezen bankrekeningnummer in Nederland.
 5. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelf al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Verrekening door de klant is niet toegestaan.
 7. Het doen van betalingen van de klant aan ondernemer op elektronische wijze, waaronder via internet, geschiedt voor risico van de klant. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van de klant verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, zoals via het internet.
 8. Ondernemer hanteert een 100% vooruitbetaling.
 9. Pas nadat de betaling succesvol is verricht, wordt de bestelling door ondernemer in gang gezet en gaat de levertermijn in, zie onder artikel 6, lid 1.

Artikel 5 – Accounts en registratie

 1. De klant kan een account aanmaken of zich anderszins registreren op de website. Ondernemer behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een dergelijke registratie te weigeren of de registratie weer op te heffen, bv na constatering van onregelmatigheden.
 2. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De klant staat in voor het gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.
 3. De klant zal ondernemer meteen waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.
 4. Het is de klant niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat ondernemer de aanvraag van de klant voor een account heeft geweigerd of een account van de klant na registratie heeft opgeheven.

Artikel 6 – Levering

 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 2 van dit artikel is vermeld, zal ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 2. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes , bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 3. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen – behoudens andersluidende schriftelijke regeling – de feitelijke of de door de klant bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van de klant c.q. dienstvestiging waarmee werd gecontracteerd.
 4. De klant verplicht zich ondernemer in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
 5. De klant garandeert voor eigen rekening en risico dat:
  1. Aan ondernemer de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;
  2. Bestelde zaken worden afgenomen;
  3. De aflevering onder normale werkomstandigheden , gedurende normale werkuren van 8.00 – 18.00 uur kunnen plaatsvinden.
 6. Indien de bestelde zaken aan de klant ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat de klant 1 van de hierboven in lid 4 en 5 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door ondernemer vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geachte te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn vanaf dit moment voor risico van de klant, conform het artikel ‘risico-overgang’ in deze algemene voorwaarden.
 7. Onverminderd de verplichting tot betaling is de klant in het in lid 5 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door ondernemer ten gevolge van de weigering geleden schade, waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

Artikel 7 – Risico-overgang

 1. Ongeacht hetgeen tussen partijen omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van ondernemer, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of van de door de klant ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.
 2. Bij levering buiten Nederland wordt het risico in verband met het transport geregeld conform de door partijen overeengekomen bepalingen van de Incoterms.
 3. Bij levering buiten Nederland gaat het risico van diefstal, beschadiging of achteruitgang in ieder geval over op klant op het moment dat ondernemer al zijn verplichtingen conform de overeengekomen bepalingen van de Incoterms is nagekomen.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door ondernemer aan de klant geleverde zaken gaat pas op de klant over als deze alles heeft voldaan hetgeen ondernemer uit hoofde van alle overeenkomsten met de klant en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
 2. De klant is, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, bevoegd de zaken die hij van ondernemer heeft ontvangen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
 3. De klant is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven. Evenmin is de klant gerechtigd enige verandering aan de zaak aan te brengen.
 4. Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is ondernemer gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van de klant terug te halen dan wel terug te laten halen van de plaats waar zij zich bevinden.

Artikel 9 – Reclames

 1. De klant dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. De klant kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of ondernemer niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
 3. Zichtbare gebreken dienen binnen 3 werkdagen na de aflevering schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk aan ondernemer worden gemeld. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk door de klant doorgegeven worden.
 4. Indien de klant een gebrek te laat meldt, vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. Gereclameerde zaken mogen alleen aan ondernemer worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ondernemer. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de originele verpakking. Retourzending dient in alle gevallen volgens instructies van ondernemer te geschieden. Ondernemer behoudt zich het recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden.
 6. In geval van naar het oordeel van ondernemer gegronde en naar behoren ingediende klachten is ondernemer, zulks te harer keuze, rekening houdend met de belangen van de klant en de aard van de klacht, verplicht tot hetzij herstel van het gebrek, hetzij vervanging/omruiling van de geleverde zaken, hetzij verlening van een prijskorting.
 7. Het recht van reclame vervalt wanneer het geleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.
 8. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de Moofie voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Tenzij in het aanbod andere garantietermijnen zijn vermeld bedraagt de garantie voor nieuwe producten 12 (twaalf) maanden vanaf het moment van levering. Tenzij in het aanbod anders is vermeld wordt op door ondernemer geleverde gebruikte producten geen garantie gegeven.
 3. Indien klant met een gebrek bekend is geworden en aanspraak wenst te doen op garantie, dient de klant dit gebrek te melden met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.3 op straffe van verval van het recht daartoe.
 4. Indien naar het oordeel van ondernemer er inderdaad sprake is van een gebrek dat aan hem is toe te rekenen en indien klant inzake dit gebrek het recht op garantie als bedoeld in artikel 10.1 toekomt, zal ondernemer ter zijne discretie ofwel zorg dragen voor herstel van dit gebrek of voor vervanging van de gebrekkige zaak, tenzij dit herstel of deze vervanging in alle redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.
 5. Het staat ondernemer vrij om het herstel van een gebrek zelf uit te voeren dan wel om dit uit te besteden of hiervoor derden in te schakelen.
 6. Producten die voor garantie in aanmerking komen, dienen voor eigen rekening door klant bij ondernemer, of een door ondernemer opgegeven adres, aangeleverd te worden. Alle kosten die hierdoor ontstaan zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend kosten in verband met verpakking, verzekering en transport komen voor rekening van de klant.
 7. Indien de producten die aan ondernemer zijn toegezonden onder garantie, naar het oordeel van ondernemer na inspectie geen gebreken blijken te vertonen, of indien de klant geen recht op garantie toekomt, is de klant verplicht om aan ondernemer alle kosten voor inspectie, bewaring en (terug)verzending te vergoeden.
 8. Als de garantietermijn verlopen is, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor de klant. Dit geldt ook voor administratie-, verzend- en voorrijkosten.
 9. Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel heeft de klant in geen geval recht op garantie:
  • indien het product niet is gebruikt voor het doel en onder de omstandigheden waarvoor het is geleverd;
  • indien het product wordt gebruikt in strijd met de instructies en voorschriften etc.;
  • ten aanzien van zaken die voor bewerking door de klant ter beschikking zijn gesteld;
  • indien het vermeende gebrek het gevolg is van slijtage als gevolg van normaal gebruik;
 10. Alle garantie-aanspraken vervallen terstond op het moment dat zonder schriftelijke instemming van ondernemer:
  • wijzigingen, aanpassingen en/of reparaties aan Moofie zijn verricht;
  • het product niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde en/of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of gebruiksaanwijzingen;
  • het product anderszins onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld;
  • in of ten aanzien van het product een softwareaanpassing of upgrade heeft plaatsgevonden die niet door ondernemer zelf of door een door ondernemer aangewezen derde is geschied;
  • het product wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is;
  • het product wordt of is gebruikt op een wijze welke voor ondernemer redelijkerwijs niet was te voorzien op grond van de gegevens die voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst door klant aan ondernemer zijn verstrekt.
 11. Zolang de klant een of meer van zijn verplichtingen jegens ondernemer op grond van enige overeenkomst niet of niet volledig nakomt, is ondernemer ontheven van zijn garantieverplichtingen vanaf het moment dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt tot aan het moment dat de klant al zijn verplichtingen jegens ondernemer weer naar behoren is nagekomen. Gedurende de periode dat ondernemer van zijn garantieplichten is ontheven loopt de garantieperiode door.
 12. Voor zover ondernemer tijdens de garantieperiode gehouden is om schade of kosten te vergoeden die de klant heeft geleden als gevolg van een gebrek, heeft het voldoen aan de garantieplicht door ondernemer te gelden als enige en volledige schadevergoeding.
 13. Indien door ondernemer ter herstel van een gebrek reserveonderdelen worden geleverd of ingebouwd, gaat voor deze reserveonderdelen de garantietermijn niet opnieuw lopen. De garantietermijn van de oorspronkelijke levering blijft ongewijzigd.

Artikel 11– Voorkoming van schade, melding gebrek

 1. Ondernemer zal bij het nakomen van de overeenkomst de zorg betrachten die in alle redelijkheid van hem verwacht mag worden. Desondanks is het niet uit te sluiten dat het door ondernemer geleverde niet zonder gebreken bij klant aankomt als gevolg van gebeurtenissen tijdens het transport, zie hiervoor ook artikel 9, of onvoorziene omstandigheden of gebreken gaat vertonen als gevolg van de wijze van gebruik door klant.
 2. De wijze waarop het product Moofie gebruikt wordt en onder welke omstandigheden de Moofie gebruikt wordt zijn doorgaans niet volledig bekend bij ondernemer. De klant is ervoor verantwoordelijk om afdoende maatregelen te nemen ter voorkoming van (onnodige of onnodig hoge) schade. De klant dient bijvoorbeeld te allen tijde plaatsen de meegeleverde foam handvatten om de Moofie te plaatsen tijdens gebruik.
 3. De klant dient een gebrek schriftelijk te melden aan ondernemer onverwijld nadat hij hiervan kennis heeft gekregen. De melding van het gebrek dient zodanig concreet te zijn, en dient te geschieden volgens de voorwaarden van ondernemer, dat het voor ondernemer zonder verdere navraag duidelijk is wat de aard van het gebrek is en welke acties in alle redelijkheid van hem verwacht mogen worden. Bij de melding van het gebrek dienen alle relevante omstandigheden die van belang zijn of zouden kunnen zijn voor een beoordeling van de toedracht van het gebrek te worden omschreven.
 4. Retournering aan ondernemer van door ondernemer geleverde zaken, die een gebrek zijn gaan vertonen of schade hebben opgelopen, of enig deel daarvan, kan om welke reden dan ook, slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming en slechts conform eventuele verzendinstructies van ondernemer aan klant.

Artikel 12– Aansprakelijkheid

 1. Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van ondernemer tegenover de klant voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken.
 2. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien ondernemer door de klant uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van een andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden;
  • redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de algemene voorwaarden; en/of
  • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 4. Ondernemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 5. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van (bestuurders en leidinggevenden van) ondernemer.
 6. Ondernemer is nimmer aansprakelijk ter zake van de door de klant aan ondernemer in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. De klant verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.
 7. Onverminderd het bovenstaande is ondernemer niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de klant.

Artikel 13– Software en Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op het door ondernemer aan klant geleverde, of ter beschikking gestelde – waaronder documentatie, het product Moofie incl. alle software(uitbreidingen) en firmware, – berusten uitsluitend bij ondernemer dan wel bij zijn licentiegever(s) of zijn toeleverancier(s).
 2. Bij aankoop van het product Moofie krijgt de klant een softwarepakket tot zijn beschikking: het Moofie Management Software-programma. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verkrijgt de klant uitsluitend de eeuwigdurende, niet exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten voor dit softwareprogramma en uitsluitend voor gebruik in het land waar de levering volgens overeenkomst diende plaats te vinden.
 3. De klant verklaart zich door middel van het eerste gebruik van de software automatisch akkoord met de betreffende licentievoorwaarden.
 4. Installatie van nieuwe software alsmede het veranderen van reeds geïnstalleerde software houden het risico in van dataverlies. De klant dient maatregelen te nemen teneinde dataverlies te voorkomen. Voor schade als gevolg van installatie van nieuwe software is ondernemer niet aansprakelijk.
 5. Het intellectueel eigendom van het product, van de digitaal verstrekte uitbreidingen en van alle software blijft bij ondernemer, zijnde de licentiegever. Alle rechten op de door ondernemer genoemde en gebruikte productaanduidingen, merken, logo’s etc. behoren toe aan ondernemer en is derhalve rechthebbende. Bij het gebruik van de producten dient de klant alle rechten te respecteren.
 6. Ondernemer garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden.
 7. Indien niettemin door ondernemer moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door ondernemer geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal ondernemer naar haar keuze na overleg met de klant de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 8. De klant verliest evenwel het recht op de onder lid 5 aangeduide prestaties, indien hij ondernemer niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan ondernemer ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

Artikel 14– Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart ondernemer voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door ondernemer of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart de klant ondernemer, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 2. De klant draagt zorg voor een adequate verzekering terzake van de hierboven bedoelde risico’s.
 3. De klant is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Artikel 15– Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Indien nakoming zijdens ondernemer of afname zijdens klant door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten- bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds volgens de overeenkomst is voldaan dan wel gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.
 2. Onder overmacht van ondernemer wordt in ieder geval verstaan:
  1. de omstandigheid dat ondernemer een prestatie (waaronder een prestatie van de klant) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig, of niet behoorlijk geleverd krijgt;
  2. stakingen
  3. storingen in het verkeer
  4. overheidsmaatregelen die ondernemer verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen
  5. relletjes, oproer, oorlog
  6. extreme weersomstandigheden
  7. brand; en/of
  8. in-, uit- en/of doorvoerverboden
 3. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat de klant naar redelijkheid en billijkheid nakoming van ondernemer niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 16– Retentierecht

 1. Ondernemer is bevoegd om alle zaken die ondernemer van de klant onder zich heeft, onder zich te houden totdat de klant aan al zijn verplichtingen jegens ondernemer, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van ondernemer, dan is ondernemer gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf de eigenaar.

Artikel 17– Ontbinding

 1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
  1. Wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
  2. Wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
  3. Wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;
  4. Wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd; en/of
  5. Wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.
 2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ondernemer op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien ondernemer de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Ondernemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18– Overdracht

Het is de klant niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van ondernemer te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

Artikel 19– Privacy en veiligheid

 1. Ondernemer respecteert de privacy van de klant. Ondernemer behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De klant stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant hanteert ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
 2. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de privacyverklaring welke is in te zien op de website www.moofie.nl

Artikel 20– Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van ondernemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant gedane aanvragen en/of bestellingen. De klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Ondernemer zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietig/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar ondernemer is gevestigd.

Artikel 21– Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle geschillen tussen ondernemer en de klant, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een door ondernemer met de klant gesloten overeenkomst, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen, tenzij ondernemer en de klant dienaangaande schriftelijk andersluidend zijn overeengekomen, in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van ondernemer.
 2. Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 wordt nadrukkelijk uitgesloten.