Privacyverklaring

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en marketingactiviteiten van Moofie, en de overige diensten die we u of uw organisatie aanbieden. Door onze website te gebruiken en ons uw persoonsgegevens te verstrekken, erkent u ons privacybeleid gelezen te hebben.

Moofie is een handelsnaam en is onderdeel van Fittebedrijven.nl. Fittebedrijven.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57174938, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel belang aan uw privacy en zullen daar zeer vertrouwelijk en zorgvuldig mee omgaan.

Uw persoonsgegevens:

Fittebedrijven.nl verwerkt persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van opdrachtgevers en haar medewerkers. Afhankelijk van de diensten en producten die u gebruikt, moet u ons wellicht een geldig e-mailadres, uw naam, bedrijfsnaam, postadres, factuuradres, telefoonnummer en/of betalingsgegevens verstrekken.

De doelen om uw persoonsgegevens te verwerken:

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de hieronder genoemde doeleinden.
Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

 • Het aangaan van een overeenkomst
 • Het onderhouden van de zakelijke relatie
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Incidenteel verzenden van een nieuwsbrief of mailing (max. 4x per jaar)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen of uitbreidingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Fittebedrijven.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Fittebedrijven.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fittebedrijven.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Fittebedrijven.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren contactgegevens (zoals mailinglijstgegevens) totdat een gebruiker zich afmeldt of ons verzoekt deze gegevens te verwijderen. Als u ervoor kiest u af te melden voor een mailinglijst, kunnen we bepaalde beperkte informatie over u bewaren, zodat we uw verzoek kunnen eerbiedigen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Fittebedrijven.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fittebedrijven.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

We verwachten van u dat u zelf uw gegevens up-to-date houdt. Wijzigingen kunt u zelf doorvoeren in de systemen waarvoor u de login gegevens heeft ontvangen of door deze per e-mail of reguliere post te verzenden.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fittebedrijven.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onderaan vermelde contactgegevens.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Fittebedrijven.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De beveiliging van uw persoonsgegevens:

Fittebedrijven.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Daartoe maakt Fittebedrijven.nl gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderaan vermelde contactgegevens

Wat te doen bij een datalek?

Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.

Wat zijn cookies?

Onze website www.moofie.nl maakt gebruik van cookies en slaat technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Het IP-adres van de bezoeker
 • Datum en tijd van het bezoek
 • URL (webadres) van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is)
 • De op de website bezochte pagina‘s
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.)

Technische informatie en cookies worden gebruikt om uw bezoek op de website(s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website(s) te verhogen. Cookies kunnen zowel door ons als door andere partijen (met wie wij samenwerken) worden geplaatst.

Welke soorten cookies zijn er?

Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruiksgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is ingelogd.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. Wij gebruiken hier geen speciale software voor.
Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van de website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties of vacatures die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.
Het is dus handig om met cookies te werken. Maar als u bezwaar heeft tegen gebruik van cookies kunt u deze zelf ook verwijderen van uw pc. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen) of via de privacy instellingen van uw mobiele apparaat.
Fittebedrijven.nl gebruikt functionele en analytische cookies.

Google Analytics

Google Analytics
Fittebedrijven.nl gebruikt Google Analytics op haar website van Moofie (www.moofie.nl). Hiermee worden statistieken verzameld over o.a. bezoekersaantallen en bezochte webpagina’s. Het doel hiervan is om de website te verbeteren voor de gebruikers en ons inzicht te geven in hoe onze website presteert. Deze statistieken zijn door ons niet terug te voeren op individuele personen. Bovendien wordt jouw surfgedrag niet door ons in de gaten gehouden of op enige andere manier verwerkt. De informatie die je via onze website invoert en uploadt, bijvoorbeeld via ons contactformulier, wordt nooit verwerkt in Google Analytics. Wanneer je de website bezoekt, deelt je webbrowser met Google automatisch jouw IP-adres en de URL van de webpagina die je bezoekt. Met betrekking tot deze verwerking van persoonsgegevens is Google de verantwoordelijke in de zin van artikel 4 (7) GDPR. Fittebedrijven.nl heeft geen enkele rol in deze verwerkingsactiviteiten.
Informatie met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten van Google kun je hier vinden.

Versie en wijzigingen

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2019. We behouden ons het recht voor ons privacybeleid op elk moment aan te passen door een bijgewerkte versie op onze website te publiceren. Het gewijzigde privacybeleid is vanaf die herzieningsdatum van toepassing. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig in te zien, zodat u op de hoogte blijft van onze manier van bescherming van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Fittebedrijven.nl

Pilotenlaan 30
8017 GD  ZWOLLE
Tel. 038-4290202