Privacyverklaring

Dit privacy-beleid is van toepassing op de website(s) en marketingactiviteiten van Moofie, en de overige diensten die we u of uw organisatie aanbieden. Door onze website te gebruiken en ons uw persoonsgegevens te verstrekken, erkent u ons privacy-beleid gelezen te hebben.

Moofie B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86889761 en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel belang aan uw privacy en zullen daar zeer vertrouwelijk en zorgvuldig mee omgaan.

Uw persoonsgegevens:

Moofie B.V. verwerkt persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van opdrachtgevers en haar medewerkers. Afhankelijk van de diensten en producten die u gebruikt, moet u ons wellicht een geldig e-mailadres, uw naam, bedrijfsnaam, postadres, factuuradres, telefoonnummer en/of betalingsgegevens verstrekken.

De doelen om uw persoonsgegevens te verwerken:

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de hieronder genoemde doeleinden.
Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Het aangaan van een overeenkomst
Het onderhouden van de zakelijke relatie Het afhandelen van uw betaling
Incidenteel verzenden van een nieuwsbrief of mailing (max. 4x per jaar)
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen of uitbreidingen van onze diensten en producten Om goederen en diensten bij u af te Leveren.

Moofie B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Moofie B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moofie B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Moofie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet Langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren contactgegevens (zoals mailinglijstgegevens) totdat een gebruiker zich afmeldt of ons verzoekt deze gegevens te verwijderen. Als u ervoor kiest u af te melden voor een mailinglijst, kunnen we bepaalde beperkte informatie over u bewaren, zodat we uw verzoek kunnen eerbiedigen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Moofie B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Moofie B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

We verwachten van u dat uzelf uw gegevens up-to-date houdt. Wijzigingen kunt uzelf doorvoeren in de systemen waarvoor u de Login gegevens heeft ontvangen of door deze per e-mail of reguliere post te verzenden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Moofie B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onderaan vermelde contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Moofie B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nljnljcontact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De beveiliging van uw persoonsgegevens:

Moofie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daartoe maakt Moofie B.V. gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderaan vermelde contactgegevens

Wat te doen bij een datalek?

Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.

Wat zijn cookies?

Onze websites maken gebruik van cookies en slaan technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

Het IP-adres van de bezoeker Datum en tijd van het bezoek
URL (webadres) van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is) De op de website bezochte pagina’s
Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.)

Technische informatie en cookies worden gebruikt om uw bezoek op de website( s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website(s) te verhogen. Cookies kunnen zowel door ons als door andere partijen (met wie wij samenwerken) worden geplaatst.